ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

Odlehčovací služby (1196168)

Posláním odlehčovací služby
Posláním odlehčovací služby je pomoc pečujícím osobám, které se nepřetržitě starají o osoby s těžkým zdravotním postižením, aby načerpali nové síly a zároveň si odpočinuli.
Naše podpora spočívá v tom, že na dobu nejvýše 15 dnů po sobě jdoucích převezmeme péči o tyto klienty a tím umožníme pečujícím osobám odpočinek, nebo možnost zajistit si své potřeby.
Klientům pomáháme zabezpečit základní životní a sociální potřeby po dobu nepřítomnosti pečujících v jejich přirozeném prostředí.
Cílem naší služby je:
•    Pomoci pečující osobě řešit osobní a rodinou situaci, se kterou si už sami z časových a fyzických důvodů neporadí, či si potřebují pouze odpočinout a nabrat síly.
•    Umožnit pečující osobě odpočinek mimo přirozené prostředí klienta služby, ve které poskytuje nepřetržitou péči. Umožnit jí, aby si mohla zajistit své potřeby, které vyžadují čas, umožnit ji realizovat vlastní osobní cíle v klidu a pohodě.
•    Umožnit klientovi služby po dobu nepřítomnosti pečující osoby zvládat buď v přirozeném domácím prostředí, nebo mimo domov tak, aby nedošlo ke zhoršení poskytované péče.
•    Za tímto účelem společně s pečující osobou a klientem služby plánujeme osobní krátkodobé, nebo jednorázové cíle, dle toho, co klient chce, jak se cítí a co může zvládnout. Spolu s klientem tento cíl realizujeme a po skončení péče vyhodnocujeme plnění s klientem, pokud si přeje, tak i s pečujícím .
•    Zajišťujeme klientovi po dobu nepřítomnosti pečující potřebnou míru ochrany, podpory pomoci a péče.
•    Podporujeme zachování a rozvoj stávající soběstačnosti klienta. Naše péče by měla působit na klienta pozitivně.
•    Naší podporou a péčí pomáháme pečující osobě, rodině a osobám s handicapem k psychické pohodě, k utužování pozitivních rodinných vazeb a ke spokojenosti.

Pro zajištění našeho cíle využíváme:
•    Stanovení krátkodobého, nebo jednorázového cíle klienta služby formou individuálního plánování s rodinou a klientem služby
•    Případná komunikace s rodinou, nebo pečující osobou během poskytování služby
•    Vyhodnocování stanoveného cíle poslední den, nebo před ukončením péče spolu s klientem a pečující osobou, a to osobně, nebo prostřednictvím dotazníku
•    Tato zpětná vazba nám slouží ke zkvalitňování našich služeb a k dalšímu vzdělávání pracovníků včetně naplňování standardů kvality sociálních služeb

Principy individuálního plánu:
•  Smysluplnost: Individuální plán vychází z osobních cílů klienta a klient mu rozumí.
•  Užitečnost: Individuální plán směřuje k řešení klienta v nepříznivé sociální situace.
•  Dosažitelnost: Individuální plán vychází z možností, schopností a dovedností klienta a obsahuje dosažitelné a přiměřené cíle.
•  Strukturovanost: Individuální plán je rozfázován do jednotlivých kroků a časového úseku této služby, aby byl pro klienta snadněji splnitelný.
•  Pružnost: Individuální plán je přehodnocován a mění se dle aktuální situace klienta.
•  Dynamičnost: Individuální plán vede ke změně.
•  Měřitelnost: Individuální plán je sestaven takovým způsobem, aby sociální pracovník s klientem mohl jasně vyhodnotit, zda byl, nebo nebyl naplněn.

Zásady při poskytování služby:
•    Pomoc a podpora musí být poskytována v zájmu pečující osoby a klient má službu   v náležité kvalitě.
•    Pracovníci mají respekt a úctu k důstojnosti, životnímu stylu a k naplnění smyslu života klienta.
•    Pomoc je založena na dobrovolnosti,vzájemné dohodě pečující osoby, klienta a poskytovatele služby.
•    Během poskytování služby musí být zajištěno dodržování základních lidských práv a svobod.
•    Péče je poskytována vždy na základě písemné dohody.
•    Služba je vždy dohodou mezi pečující osobou a poskytovatelem služby, klient a pečující se aktivně podílí na vytváření služeb a individuálním plánování
•    Zaměstnanci při své práci pracují v souladu s etickým kodexem pracovníka v sociálních službách.
 
Cílová skupina:
•     Děti od 11 let až po nejstarší seniory, které mají sníženou soběstačnost s převládajícím tělesným a kombinovaným handicapem s omezením hybnosti.
•     Vyjímka pro klienty EHH, pro nezletilé klienty od 4 – 11 let, které máme v dlouhodobé péči jiné poskytované služby v EHH (§ 39, § 70), popřípadě klienty ze spolupracujících organizací, o kterých víme, že jsou schopni zvládnout odloučení od rodiny.
 
Komu není odlehčovací služba terénní poskytována:
•     Pokud klient není schopen odloučení z přirozeného sociálního prostředí, nebo není schopen odloučení od rodiny
•     Žadatelům, kteří nejsou naší cílovou skupinou
•     Žadatelům, které vyžadují sociální službu, kterou naše organizace neposkytuje
•     Žadatelům vyžadujícím nepřetržitou odbornou zdravotní péči, popřípadě žadatelům, kde současný zdravotní stav nedovoluje poskytnout tuto službu (např. myopatie - osoba závislá na ventilátoru, atd.)
•     Žadatelům, kteří žijí v prostředí, ve kterém službu nelze realizovat z důvodu bezpečnosti práce našich pracovníků, nebo nejsou schopni respektovat dohodnuté podmínky služby (prokázaný alkoholismus, drogy, či jiné návykové látky, rizikové infekční prostředí, asociální podmínky místa, kde klient žije (dlouhodobě bez proudu, vody, toalety, bez topení atd.)
•     Žadatelům, kteří mají zvíře nezabezpečené v kleci, které by mohlo např. napadnout pracovníka v sociálních službách  (nosál, kuna, bojový pes, nebo volně mimo terárium leguán, jakýkoliv plaz, pavouk typu černá vdova atd.)
Formy poskytované služby: terénní
Klientovi zajišťujeme péči po dobu nejdéle 15 dnů po sobě jdoucích v jeho přirozeném sociálním prostředí. Pomáháme klientovi zabezpečit základní životní a sociální potřeby po dobu nepřítomnosti pečující osoby.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout klientovi služby dle Zák. o sociálních službách tyto činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) sociálně terapeutická činnost,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Působnost: Liberecký kraj, nutná dostupnost MHD, ČD, ČSAD
Platby: Služba dle zákona č. 108/ 2006 Sb. je poskytovaná za úplatu (viz aktuální ceník).
•         nepřetržitě: noc/ Kč , den/ Kč
•         večerní a noční hodiny (mezi 19.00 do 07.00 hod.) + so, ne, svátky: 1 hod./ Kč
•         nad rámec dohodnutých hodin: 1 hod./Kč (při mimořádné události)

Časová dostupnost v odlehčovací službě se poskytuje:
nepřetržitý provoz (24 h)
Kapacita klientů: 1 - 3 klienti v měsíci/ počet klientů je závislý na počtu poskytovaných hodin u klientů
Se zájemcem o službu je oprávněn jednat:
Vedoucí sociální pracovník odlehčovací služby, v případě nepřítomnosti jiný pověřený pracovník vedoucím odlehčovací služby.
Předběžná žádost o odlehčovací službu je zaznamenávána v evidenci všech žádostí.

Před zahájením jednání zájemce o službu:
Pokud k němu dojde po předešlém emailovém nebo telefonickém jednání, pracovník odlehčovací péče zajistí:
Základní údaje klienta,
Stanoví po dohodě s pečující osobou a klientem, kdy a kde se osobní jednání uskuteční,
Zjistí možnosti komunikace - jakým způsobem bude s žadatelem o službu komunikovat (tabulka, piktogramy atd.),
Kdo bude u jednání přítomen.

S žadatelem o službu se dohodneme na pravidlech služby:
•     Pečující osoba s klientem nám sdělí své cíle a představy
•     Vymezený čas poskytované služby
•     Místo služby
•     Zacházení s pomůckami a fyzická manipulace s klientem dané služby
•     Míra dopomoci u klienta
•     Při shodě a zjištění naplnění cílů a představ žadatele můžeme dohodnout pečující osobou a s žadatelem uzavření smlouvy
•     Pečující osobě a klientovi vysvětlíme všechny podmínky vyplývající ze smlouvy o odlehčovací službě
•     Pečující osobě a klientovi doporučíme, aby dodržoval pokyny pracovníka dané služby a to z důvodu své vlastní bezpečnosti
•     Uzavřeme smlouvu o poskytování odlehčovací služby s pečující osobou a klientem, popř. se zákonným zástupcem klienta, nebo opatrovníkem klienta.
Pokud se pečující osoba s námi domluví, vyplníme s ní žádost o službu:
•  Žádost pro terénní odlehčovací službu

Jednání o  uzavření smlouvy:
Před uzavřením smlouvy si sociální pracovník dohodne společně s pečující osobou a klientem jeho osobní cíl, na kterém budou společně spolupracovat po uzavření smlouvy.

Jednání  o průběhu služby:
•     Před ukončením služby vyhodnocujeme společně s klientem individuální krátkodobé a jednorázové plány
Jednání o převzetí klienta: (viz vnitřní metodika standard č.1)
•     Je na dohodě s pečující osobou a klientem, předem daného místa a čase,
•     Dle místa služby převezmeme klienta ve smluvený den a čas nástupu,
•     Předání, převzetí nezletilého klienta – předává osobně zákonný zástupce – pečující osoba, nebo opatrovník v místě předem domluveném a v čas přesně domluvený (viz vnitřní pravidla § 44 dané služby o převzetí).
další informace:
•     Klient (i nezletilý), nebo klient, který má opatrovníka je předem informován, kde bude, či kam jede, kdo se bude o něj starat, jaký bude program po dobu nepřítomnosti pečující osoby,
•     Žadateli jsou poskytnuty informace o kontaktech EHH s konkrétní osobou, aby žadatel a budoucí klient věděl, s kým hovoří, či může hovořit - pevná linka, email, mobilní telefon (viz info leták, webové stránky, registr poskytovatelů MPSV, atd.),
•     Žadatel i klient je informován, kam a komu si může podat stížnost EHH (viz pravidla stížnosti),
•     Informujeme žadatele o možnosti ukončení smlouvy ze strany klienta o služby a ze strany poskytovatele služby (viz pravidla odlehčovací služby),
•     Podmínky pro odmítnutí klienta,
•     Informovanost a souhlas s nakládáním dat klienta (viz příloha pro nakládání s daty klienta),
•     Informovanost klienta o výši platby za služby (viz aktuální ceník),
•     Informovanost klienta o možných volnočasových aktivitách (viz harmonogram aktivit)
•     Informovanost klienta o předávání klíčů (viz protokol o předání klíčů)
•     Závěrem provede pracovnice služby shrnutí k jakému závěru jsme dospěli a co bude následovat.

Přílohy k žádosti:
•     Tiskopis se souhlasem pro nakládání s citlivými údaji Z. 101/2000 Sb.
•     Kopie zdravotní zprávy, či možnost nahlédnutí, pokud je nutná k poskytované službě
•     Tiskopisy – ceník služeb, možnosti podávání stížnosti a její postup, protokol o předání klíčů atd.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti klientů řeší tříčlenná skupina - odborný psycholog, sociální pracovník, 1 nestranná osoba ze zástupců Nadace Syner. Všechny stížnosti se projednávají operativně, pokud vyžaduje klient, či pečující osoba písemnou či osobní formou, při závažné stížnosti ze strany klienta, či poskytovatele, ukončením služby. Pouze kapacitní důvody, či klient bez zdravotního postižení jsou důvodem, kdy se stížnost klienta neřeší jako opodstatněná a je odložena. V sídle organizace máme přístupnou schránku na „STÍŽNOSTI“ s nepřetržitým provozem před kanceláří v 5.patře budovy, dále je možné stížnost odevzdat v sídle Paláce Syner v recepci, kde je nepřetržitý provoz a je zde též schránka EHH. I zde je možné podat stížnost do obálky na jméno naší organizace.

Zásady při poskytování služby
•     Poskytování naší služby musí být vždy v souladu se zákonem č.    108/2006 Sb. a v souladu s dodržováním lidských práv a svobod,
•     Pomoc vychází vždy z individuálních potřeb žadatele o službu na základě dobrovolnosti a svobodného rozhodnutí klienta,
•     Služba je vždy dohodou mezi pečující osobou, klientem a poskytovatelem služby, klient se aktivně podílí na vytváření služeb a individuálním plánování,
•     Služba musí působit na klienta aktivně, motivovat ho a nesmí  prohlubovat jeho nepříznivou situaci. To znamená, že pracovník v sociálních službách dělá pouze ty věci, které klient nezvládne sám v důsledku svého handicapu a nedopomáhá s aktivitami klienta, které je schopen zvládnout,
•     Poskytovatel a jeho zaměstnanci EHH mají respekt a úctu k důstojnosti, životnímu stylu a k naplnění smyslu života klienta. Zaměstnanci při své práci pracují v souladu s etickým kodexem sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách.
Kontakt na naší organizaci:
ESY HANDICAP HELP, o.s.
Rumunská 655/9
460 01 Liberec 4 – Perštýn
tel.: 486 123 503
web: www.esyhandicaphelp.wgz.cz
email: esyhandicaphelp@seznam.cz

 
TOPlist