ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

Osobní asistence (6084116)

Posláním osobní asistence
Našim posláním osobní asistence je napomáhat osobám s převládajícím tělesným a kombinovaným handicapem s omezením hybnosti pohybujících se i za pomoci kompenzačních pomůcek dělat ty věci, které potřebuje ke svému životu a dělal by je sám, kdyby mohl. Dopomáháme k dosažení jejich individuálních reálných cílů. Naší snahou je umožnit těmto osobám v maximální míře a co nejdéle zvládat pobyt v přirozeném prostředí a vytvářet podmínky pro prosazování rovnocenného postavení ve společnosti našich klientů.

Cíle služby
Služby osobní asistence spočívají  v poskytování komplexu terénních služeb.

•    pomáhat klientovi zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické (na příklad pomoc při příjmu potravy, použití toalety, polohování, pomoc při hygieně, dále dopomoc při obstarání domácnosti, při nákupech, pochůzkách atp.), tak společenské (na příklad při výchově dětí, při vzdělání a výkonu povolání, při kulturních a sportovních aktivitách)
•    pomáhat při realizaci reálných osobních cílů klientů a to, jak krátkodobých, tak i dlouhodobých
•    dopomoc k samostatnosti a nezávislosti při zapojení klientů do plnohodnotného života v jejich přirozeném prostředí i navzdory jejich nemohoucnosti plynoucí z postižení, stáří, nemoci nebo jiné příčiny
•    pomáhat klientům v zapojení do běžné společnosti
•    zachovat klientům důstojné žití v domácím prostředí
•    pomáhat klientům ve spojení s běžnou společností (doprovázení při osobních aktivitách spojených se vzděláním, pracovním zařazením, zájmových činnostech, v kontaktu s úřady, lékařem  atd.

Cílová skupina

•    děti od 3 let až po nejstarší seniory s převažujícím tělesným a kombinovaným handicapem s omezením hybnosti pohybujících se i za pomoci kompenzačních pomůcek v MŠ a ZŠ
•    děti od 3 let do 14 let při výchovné nepedagogické činnosti osobní asistence s tělesným handicapem s omezením hybnosti pohybujících se za pomoci kompenzačních pomůcek, děti s ADHD, s DMO (dětská mozková obrna - lehčí forma), děti s autistickými sklony s omezením hybnosti.

Komu není služba poskytována

•    osobám se smyslovým, těžkým mentálním postižením a duševně nemocným (pouze jako druhotné postižení přičemž převládající je omezení hybnosti)
•    osobám, které vyžadují sociální službu, kterou naše organizace neposkytuje
•    osobám, které žijí v prostředí, ve kterém službu nelze realizovat z důvodů bezpečnosti práce
•    osobám, které žijí v lokalitách LK, kde není dostupnost MHD, ve kterém službu nelze realizovat
•    osobám, které nerespektují dohodnuté podmínky služby

Zásady při poskytování služby
•    poskytování naší služby musí být vždy v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. A v souladu s dodržováním lidských práv a svobod
pomoc vychází vždy z individuálních potřeb žadatele o službu

•    služby je vždy dohodou mezi klientem a poskytovatelem služby, klient se aktivně dle svých možností podílí na vytváření služeb a individuálním plánování
•    služba musí působit na klienta aktivně, motivovat ho a nesmí prohlubovat jeho nepříznivou situaci. To znamená, že osobní asistent dělá pouze ty věci, které klient nezvládne sám v důsledku svého handicapu a nedělá věci, které klient dělat nechce, nebo o kterých je přesvědčen, že na ně nemá schopnosti
•    poskytovatel a jeho zaměstnanci mají respekt a úctu k důstojnosti, životnímu stylu a k naplnění smyslu života klientů
•    osobní asistence řeší sociální handicap(oddělení od společnosti v důsledku zdravotního znevýhodnění), je to tedy zabezpečení sociální, případné zdravotnické ošetřování musí být zajištěno jinými odborně připravenými osobami.

Formy poskytováné služby
Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli osobního asistenta, který bude vykonávat dle  § 39 zákona o sociálních službách tyto činnosti:
a)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b)    pomoc při osobní hygieně,
c)    pomoc při zajištění stravy,
d)    pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e)    výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti
f)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Působnost
Liberecký kraj ( v dosahu MHD pro osobního asistenta)

Platby
Osobní asistence je služba dle zákona č. 108/2006 Sb poskytována za úplatu.pracovní dny od 07:00 do 19:00  1hod./ viz aktuální ceník
Večerní hodiny, noc (od 19.00 do 07:00 hod.) + so, ne, státní svátky: 1 hod./viz.aktuální ceník nad rámec dohodnutých hodin 1 hod./ (při mimořádné události)

Časová dostupnost:
Služba osobní asistence se poskytuje nepřetržitě včetně víkendů a svátků.

Druhy osobní asistence
Řízená osobní asistence:
•    je určena lidem, kteří si nevedou sami vybrat, školit a průběžně instruovat osobní asistenty sami, nebo to chtějí dělat
•    je při ní nutná koordinace průběhu služby zvenčí s vedoucí OA a je nutná spolupráce jak s klientem, tak s jeho rodinou,
•    poskytuje ji registrovaný poskytovatel,
•    je uvedena v zákoně 108/2006 Sb.v  § 39
•    z toho vyplívá, že osobní asistenti musí mít předepsané vzdělání,
•    přicházejí ke klientovi jako odborníci, kteří mají zodpovědnost za průběh služby a jsou dohledem řádně zaučeny u konkrétního klienta
•    poskytovatel je povinen splňovat požadavky na standarty kvality služby,
•    poskytovatel je zajišťuje kontrolu osobních asistentů v terénu a řeší nenadálé situace

Sebeurčující osobní asistence
•    klient si řídí osobní asistenci sám určuje, jak bude služba vypadat ve spolupráci s vedoucí OA a společně připravují popis průběhu služby, který je možný kdykoliv změnit
•    klient průběžně domlouvá a instruuje přidělené osobní asistenty kdy, kde a v jakém časovém rozsahu, ale vždy dle písemné smlouvy s organizací, či jejími dodatky,
•    klient si koordinuje přidělené osobní asistenty podle svého zdravotního postižení a osobních charakteristik,
•    vedoucí OA zajišťuje kontrolu osobních asistentů v terénu a řeší nenadálé situace, pokud, pokud osobní asistent porušuje práva klienta,
•    za průběh služby je zodpovědný klient, který je s osobním asistentem v rovnocenném partnerském vztahu a o průběhu služby se s ním domlouvá,
•    klient sám kontroluje kvalitu služby ve spolupráci s vedoucí sociální služby OA,

Kapacita klientů v osobní asistenci:

•    Terénní: 47 klientů. Kapacita klientů platí za rok. Kapacita klientů se mění dle výše poskytovaných hodin u klientů. Pokud klient zvýší požadované hodiny osobní asistence, o to se sníží počet klientů.
Nelze tedy přesně definovat počet klientů)

Kapacita hodin za rok u klientů: 7.600 hodin/ za rok

Kapacita hodin – přesuny pracovníků ke klientům: 1.900/ za rok

Kapacita hodin u klientů včetně cest ke klientům s přesuny osobních asistentů celkem: 9.500 hodin/ za rok

V osobní asistenci v terénu naše organizace zajišťuje:
•    Poskytujeme pracovníky přímé obslužné péče a pracovníky výchovné nepedagogické činnosti dle dostupnosti a kapacity kvalifikovaných pracovníků
•    Klient určuje sám (popřípadě rodina, zákonný zástupce, či opatrovník) svůj čas výkonu osobní asistence, rozsah služby
•    Smlouva o poskytování osobní asistence je uzavřená s naší organizací

letak ESY 39 OSOBNI ASISTENCE k 31.5.2012.pdf, (3.09MB)
Informační leták o službě - ESY § 39 OSOBNÍ ASISTENCE k 31.5.2012 ke stažení zde ve formátu PDF
ESY-platny cenik OSOBNI ASISTENCE od 1.11.2011 do 31.12.2012.jpg, (199.6kB)
ESY-platný ceník OSOBNÍ ASISTENCE od 1.11.2011 do 31.12.2012 zde ke stažení ve formátu JPG
letak_esy_orig.pdf, (3.09MB)
Originální leták ESY HANDICAP HELP zde volně ke stažení. Soubor je v PDF.

§ 39

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

a vyhlášky MPSV 505/2006 Sb.

§ 5

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 4. 4.pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při použití WC,

c) pomoc při zajištění stravy:
pomoc při přípravě jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 2. nákupy a běžné pochůzky,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady a instituce a zpět,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

(2)Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

 
TOPlist