ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

Startovací byt sociální rehabilitace "LIDUNKA" (2699752)

NÁZEV ŽADATELE: ESY HANDICAP HELP, o.s.

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: § 70 Sociální rehabilitace (pobytová)

NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Startovací byt sociální rehabilitace, Rumunská

655/9, 460 01 Liberec 4

MÍSTO REALIZACE: Krejčího 1175, 460 06 Liberec 6, byt č.402

 

 

Popis realizace poskytování sociální služby

Hlavním posláním ESY HANDICAP HELP, o.s. je poskytovat odborné a kvalifikované sociální služby osobám s převládajícím tělesným a kombinovaným handicapem a umožnit jim v maximální míře zvládat pobyt v přirozeném domácím prostředí.

V naší práci dbáme na zachování důstojnosti, životního stylu, individuálních potřeb a volbě uživatele služby. Při práci se řídíme etickými principy při poskytování sociální služby.

 

Cílem naší práce je, aby prostřednictvím našich služeb a našeho doprovázení se mohli uživatelé zapojit v co největší míře do běžné společnosti :

• poskytujeme podporu a pomoc v činnostech, které uživatel nezvládá bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení, či vyznání

• podporujeme rozvoj a zachování stávající soběstačnosti uživatele v jeho přirozeném prostředí, popřípadě v cizím prostředí, které uživateli vyhovuje a naplňuje díky našim poskytovaným sociálním službám své reálné cíle

• pomáháme při návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního života

• pomáháme při zachování, nebo obnovení původního stylu života k všestrannému začlenění do většinové společnosti

· poskytujeme pomoc při realizaci nových pracovních míst pro tuto cílovou skupinu

· podílíme se, nebo přímo realizujeme volnočasové aktivity našich uživatelů se zaměřením na vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity, atd. (viz harmonogram aktivit EHH a aktivity organizací a institucí se stejným zaměřením)

· neustále vzděláváme naše pracovníky akreditovanými a neakreditovanými kurzy (viz harmonogram vzdělávání na rok)

· spolupracujeme s institucemi, úřady a vládními organizacemi se stejným zaměřením

Zásady – principy poskytování naší služby:

pomoc musí vycházet z individuálních potřeb žadatele o službu a je založena na dobrovolnosti a vzájemné dohodě rovnocenných partnerů

• pomáhající musí respektovat názor uživatele naší služby

• služba musí působit na uživatele aktivně, motivovat ho a nesmí prohlubovat jeho nepříznivou situaci

• poskytování našich služeb je v souladu se zákonem o sociálních službách Z. č.108/2006 Sb. a v souladu s dodržováním lidských práv a svobod

• při své práci chráníme uživatele našich služeb před předsudky a vyloučením z většinové společnosti

Všechny naše aktivity a sociální práce s uživateli služeb mají za cíl

· pomoci odborným způsobem našim uživatelům, rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům

· upozornit na potřeby této cílové skupiny při realizaci na komunitním plánování a v dlouhodobém rozvoji poskytovaných sociálních služeb na jednotlivých krajích, kde poskytujeme sociální služby

· naše aktivity nelze zabezpečovat bez spolupráce s městskými, krajskými, státními i nestátními institucemi, působíme pouze v oblastech, kde je o naše služby zájem.

· samozřejmostí je poskytování profesionální pomoci s maximálním úsilím a osobní lidský přístup k lidem, jimž pomáháme, akceptování důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho momentální stav, či sociální situaci.

· uplatňovat v naší práci dobré poznatky z práce jiných organizací poskytujících pomoc stejné cílové skupině osob

· zastupovat zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi, včetně mezinárodních, hájit odborné zájmy všech našich členů

 

Pobytová služba: Startovací byt sociální rehabilitace

Startovací byt je dalším krokem na cestě zpět do společnosti a tolik potřebným mezistupněm v systému bydlení, který je v souladu Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Liberec a se střednědobým plánováním LK.

 

Vedoucí bytu: předem určený vedoucí pracovník EHH

Místo realizace: Krejčího 1175, 460 06 Liberec 6, byt č.402

Počet lůžek: 4

 

Jedná o 1 bezbariérový byt, který se nachází ve IV.podlaží o velikosti 3+kk s balkonem o 96,07 m2.

Zodpovědná osoba: ředitel organizace

 

Jak daná sociální služba probíhá

Vstup uživatele do služby :

Sociální rehabilitace je v naší organizaci převážně zaměřená na uživatele po úraze, léčené na spinální jednotce. Uživateli této služby jsou minimálně 1 rok, maximálně 2 roky. V celé ČR je pouze 5 specializovaných pracovišť Spinálních jednotek. V Liberci máme jednu z nich. Každým rokem touto Spinální jednotkou projde okolo 100 pacientů. Nám zůstává v péči přibližně 20 % uživatelů z celé ČR ve všech poskytovaných službách ESY.

Uživatelé služby sociální rehabilitace jsou po 2 letech naší pomoci již natolik samostatní, že zvládají za malé pomoci jiné služby, např.: osobní asistenci (§ 39) a kompenzačních pomůcek samostatnost a soběstačnost, což je cílem a výstupem této služby. Díky bezbariérovému bydlení jim poté v místě nového bytu pomáháme zajistit zaměstnání, řízení auta s úpravami atd., navíc uživatel konečně bydlí s rodinou mimo ústav v bytě zvláštního určení (bezbariérový byt). Někteří uživatelé jsou i finančně soběstační díky zaměstnání, byť za zvláštních podmínek a na zkrácený úvazek.

O každém vstupu uživatele na toto přechodné dlouhodobé období rozhoduje sociální pracovník, který operativně rozhodne, zda-li uživatel chce řešit nepříznivou situaci, či nikoliv, dále na doporučení sociálního pracovníka při hospitalizaci v nemocnici, či v RHC ústavu, či z dětského domova. Uživateli pomůžeme operativně a postupně řešit jeho situaci za pomoci dalších institucí, odborníků, našich zaměstnanců jeho nepříznivou situaci, kterou není schopen vyřešit sám.

 

Věková skupina uživatelů:

Pobytové služby: od 18 let – 64 let

Příjem uživatelů služeb do startovacích bytu:

Rozhodujícím kritériem pro poskytnutí služby je absence vlastního bydlení a disponování legálním příjmem, věk minimálně 18 let (plnoletost).

Jedná se o individuální pomoc osobám s těžkým zdravotním omezením, kteří se z různých důvodů dostali do krizové životní situace. Míra efektivity této pomoci závisí na vstřícném přístupu uživatele a jeho ochotě na sobě pracovat. Ne všichni jsou toho schopni. Zprvu je první kontakt, zjištění sociálního pozadí uživatele a jeho zdravotního stavu, přijetí, psychická a sociální stabilizace uživatele, navázání bližšího kontaktu, hledání řešení životní situace, vyhodnocení možností, osamostatnění, případně jiné vyřešení životní situace. Vše se provádí na základě žádosti žadatele služby. S uživatelem služeb Startovacích bytu je uzavírána písemná smlouva o ubytování na dobu jednoho roku, poté se prodlužuje max. na 2 roky. Tato smlouva je podložena domácím řádem pro startovací byt. Ubytování a paušální částku za energie hradí uživatelé poskytovateli služeb. Po celou dobu bydlení se uživatelům věnuje pověřený vedoucí pracovník ve spolupráci se sociálním pracovníkem, kteří provádějí pravidelné návštěvy u jednotlivých uživatelů služby minimálně 1-2x týdne.

Startovací byt sociální rehabilitace částečně pomohou řešit situaci uživatelů a zároveň představují silný motivační faktor.

 

Metody práce s uživatelem a způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby:

Služba obsahuje soubor specifických činností zaměřený na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na jejich dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění v celé ČR, popřípadě při nedostupnosti prací doma, nejvíce na PC. Dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Bariéry, organizací Paraple, organizací Pro život atd. Dále se všemi zaměstnavateli, kteří přijímají i imobilní pracovníky. Úzce spolupracujeme s RHC centry – Košumberk a Kladruby, atd. Uživatel se sám individuálně zapojuje do rozhodování o využití služby, plánování budoucího života dle svých schopností a možností.

 

Systém předávání informací mezi zaměstnanci:

Informace mezi jednotlivými zaměstnanci navzájem jsou předávány pomocí hlášení. Hlášení je předáváno v písemné podobě, kde jsou zaznamenány důležité události, které se staly u každého z uživatelů, dále také v ústní podobě. K předávání informací mezi zaměstnanci a vedením dochází jednou týdně na pravidelné poradě. Termíny jsou stanoveny a k jejich přesunu dochází jen v nezbytně nutných případech. Z každé schůzky je vypracován zápis, který je závazný pro všechny zaměstnance. Informování mezi vedením organizace a vedoucí startovacího bytu je realizováno formou pravidelných porad.

 

Způsob vyřizování stížností uživatelů:

Stížnosti uživatelů řeší 3 členná skupina - odborný psycholog, sociální pracovník, 1 nestranná osoba z Nadace Syner. Všechny stížnosti se projednávají osobně, pokud je to možné za přítomnosti klienta a písemnou formou. Stížnost musí být řešena do 30 dnů. Pouze kapacitní důvody, či uživatel bez zdravotního postižení jsou důvodem, kdy se stížnost klienta neřeší jako opodstatněná a je odložena.

Ukončení poskytování služby:

Ukončení poskytování služby ve Startovacím bytě je ukončeno vypršením ubytovací smlouvy, či opakovaným hrubým porušením domácího řádu. Ukončením služeb ze strany uživatelů je získání jiného typu ubytování, či bytu zvláštního určení v místě bydliště, či odchod do chráněného bydlení, popřípadě domova pro seniory. Při nedodržení smluvních podmínek ze strany klienta muže být smlouva o užívání startovacího bytu ze strany organizace ESY HANDICAP HELP,o.s. předčasně vypovězena.

Po celou dobu bydlení se uživatelům metodicky věnují pověření pracovníci, kteří mohou provádět kontrolní návštěvy minimálně 1x týdne.

Spoluúčast uživatele na této pobytové službě:

Tato služba se poskytuje za úplatu – viz aktuální ceník za ubytování ve startovacím bytě.

Nájemné uživatelé hradí na účet organizace, popřípadě hotově oproti příjmovému dokladu vedoucímu pracovníkovi. Smlouva je uzavřena na dobu určitou (max. na 2 roky).

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

 

Pobytová služba: Startovací byt – sociální rehabilitace

Místo realizace: Krejčího 1175, 460 06 Liberec 6, byt č.402

Počet lůžek: 4

Jedná se o 1 bezbariérový byt, který se nachází ve IV.podlaží o velikosti 3+kk s balkonem o 96,07 m2.

Místo realizace služby je na sídlišti v části Liberce Broumovská, vstup do domu je zcela bezbariérový.

Pobytová služba je dostupná z centra Liberce i pěšky, bezbariérovou dopravou MHD. Sociální rehabilitace

je poskytována přímo ve startovacím bytě, ve spolupráci i v místě specializovaného RHC i v celé ČR.

Technické a materiální podmínky jsou zajištěny v kanceláři o 4, 10 m2.

Pravidla pro byt v dlouhodobém pronájmu:

V tomto případě je projekt podmíněn smlouvou mezi Statutárním městem Liberec a naší organizací ESY HANDICAP HELP, o.s. o dlouhodobém pronájmu této bytové jednotky s konkrétními dohodnutými podmínkami.

Dispoziční právo ve vztahu k výběru nájemníků a odpovědnost za užívání a stav bytu ve vztahu k SML ponese naše organizace ESY HANDICAP HELP,o.s. Nájemné budou následně ve výši 90% hradit ubytovaní formou částky za ubytování.

 
TOPlist