ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

Poradenství

Sociální reforma k 1.1.20

Česká republika se potýká s řadou problémů na trhu práce, které v delším horizontu povedou k nenapravitelné ztrátě konkurenceschopnosti naší země. Jedná se například o nízkou zaměstnanost žen s dětmi, nízký podíl částečných úvazků či málo dětí umístěných v zařízeních péče o děti.

Dlouhodobě je proto potřeba zajistit co nejdostupnější služby a ochranu sociálně citlivých skupin obyvatel. Systém se výrazně zjednodušuje a služby se stávají dostupnější. Naopak se zpřísňuje boj se zneužíváním dávek, aby je mohli pobírat jen ti skutečně potřební.

Sociální reforma se také snaží co nejvíce vyjít vstříc rodičům s dětmi, zejména pak matkám, pro něž je volba mezi rodinným a pracovním životem v současných podmínkách velice obtížná. Díky změnám v sociálním systému se jim nyní otevírá více možností k optimálnímu sladění rodinného a pracovního života.


Hlavní změny


·     Ztíží se podmínky pro zneužívání podpory v nezaměstnanosti. Ukončí-li člověk bez vážného důvodu pracovní poměr, který mu zajistil úřad práce, nebo dostane od zaměstnavatele za hrubé porušování pracovních povinností výpověď, bude se moci do evidence nezaměstnaných přihlásit znovu až po šesti měsících.


·      Snižuje se podpora v nezaměstnanosti těm, kteří sami podají výpověď nebo ukončí pracovní poměr dohodou. Výjimkou jsou vážné rodinné či zdravotní důvody definované zákonem.


·       Rozhodné období pro nárok na podporu se zkracuje o jeden rok. Nárok na podporu v nezaměstnanosti bude mít uchazeč, který pracoval v součtu alespoň 12 měsíců během posledních dvou, nikoli tří let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.


·       Nabídku veřejně prospěšných prací musí nyní uchazeč o zaměstnání přijmout. Pokud uchazeč placenou veřejně prospěšnou práci nepřijme, nebude mu již vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Při odmítnutí práce ztratí dotyčný také nárok na maximální výši dávek hmotné nouze. Změna se týká především déle nezaměstnaných, kteří nejsou motivováni hledat si novou práci.


·      Vzniká povinnost některých vybraných nezaměstnaných hlásit se na CzechPointu. V opačném případě přijde uchazeč o podporu v nezaměstnanosti, stát mu přestane hradit zdravotní pojištění a bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Cílem opatření je omezení práce na černo.


·    Studenti budou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. V případě, že předtím odpracovali alespoň 12 měsíců během posledních dvou let, a platili tak příspěvky na sociální pojištění, vzniká jim nárok na podporu.


·       Uchazeči o práci si budou moci vybrat rekvalifikaci. Úřad práce poté tuto nabídku posoudí, zdali je vhodná z hlediska zdravotního stavu či uplatnitelnosti na pracovním trhu, a může zvolenou rekvalifikaci uhradit.


·       Zaměstnavatelé již nebudou povinni hlásit úřadům práce volná místa. Mohou tak ale učinit zcela dobrovolně.


·       Zvyšuje se motivace agentur práce sehnat uchazeči lepší zaměstnání. Za umístění uchazeče do zaměstnání a jeho setrvání na sjednaném pracovním místě, vyplatí stát agentuře příspěvek.


·       Firmy zaměstnávající postižené dostanou více peněz. Zaměstnavatel, který má více než polovinu zdravotně postižených zaměstnanců, dostane od státu 75 procent vydaných mzdových nákladů, a to do výše 8 tisíc korun měsíčně na jednoho zaměstnance. Po roce se příspěvek může zvýšit o další 2 tisíce korun měsíčně.

·       Zpřísňují se postihy za nelegální práci. Pokuty za práci na černo se zvýší z deseti tisíc na sto tisíc korun. Firmám, které poskytují nelegální práci, bude hrozit pokuta ve výši 250 tisíc až deset milionů korun. Zároveň mohou přijít o možnost získat veřejnou zakázku či státní dotace.


·      Odstupné se bude odvíjet od doby, kterou zaměstnanec u daného zaměstnavatele odpracoval. Lidé, kteří odpracovali méně než jeden rok, mají nárok na odstupné ve výši jednoho měsíčního platu. Zaměstnanci, kteří působí v dané firmě jeden až dva roky, mají poté nárok na částku ve výši dvou měsíčních platů. Tříměsíční odstupné dostanou ti zaměstnanci, kteří u téhož zaměstnavatele pracovali více než dva roky.


·         Stát bude kompenzovat uchazečům o zaměstnání nevyplacené odstupné, odchodné či odbytné. Zaplatí tak 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. V praxi se totiž často stává, že zaměstnavatelé odstupné nevyplatí a tito lidé zůstávají bez peněz, protože po tuto dobu nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.


·  Všechny sociální dávky jsou vypláceny Úřadem práce ČR. Vedle podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci jde také o dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné), dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku), příspěvek na péči.


·       Mění se systém čerpání rodičovského příspěvku. Zájemci si nově mohou volit délku a výši příspěvku i v průběhu jeho čerpání.

·      Sjednotí se celková suma rodičovského příspěvku. Vyčerpat lze až 220 tisíc korun na jedno dítě. Rodičovský příspěvek bude vyplácen, dokud tato částka nebude vyčerpána, nejdéle však do čtyř let věku dítěte.


·     Rodiče nepřijdou o rodičovský příspěvek při umístění dítěte staršího dvou let do zařízení pro děti. Rodičovský příspěvek budou moci dál čerpat i rodiče dětí mladších dvou let, pokud tyto děti navštěvují zařízení pro děti v rozsahu do 46 hodin měsíčně.


·     Zvyšuje se příspěvek na bydlení. Ten se vypočítává podle normativních nákladů na bydlení, které jsou nyní vyšší.


·    K výplatě sociálních dávek budou zavedeny speciální karty. Osoby se zdravotním postižením tak mohou vybírat své dávky v bankomatech. Tzv. sociální karty mají sloužit také ke komunikaci se státní správou a jako průkaz zdravotně postiženého např. zaměstnavateli. Mohou fungovat i jako obdoba platebních karet, ačkoli nejsou jakkoli vázány na soukromý účet klienta. Jejich používání bude dobrovolné.


·      Sjednocují se dávky pro osoby se zdravotním postižením. Dosud bylo potřeba vyplňovat značný počet formulářů a předkládat řadu různých posudků. Systém se zjednoduší pouze na dvě dávky, a to na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.


·         Upravuje se příspěvek pro provozovatele chráněných pracovních míst. Po uplynutí 12 měsíců provozu pracovního místa pro zdravotně postižené si může zaměstnavatel požádat o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa.


Zvyšuje se příspěvek na péči pro některé handicapované děti. Dětem do 18 let ve II. stupni závislosti na pomoci bude stát dávat o tisíc korun měsíčně více, tedy 6 000 korun měsíčně.

Žádné komentáře
 
TOPlist