ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

Přehled nejdůležitějších mezinárodních a národních dokumentů

Mezinárodní úmluvy, pakty a deklarace vydané OSN:

 • Charta OSN 1945,
 • Všeobecná deklarace lidských práv 1948,
 • Mezinárodní pakt o občanských, politických právech 1966 (č.120/1976 Sb.),
 • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 1966 (č.120/1976 Sb.),
 • Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 1965,
 • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 1979,
 • Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání 1984,
 • Deklarace práv dítěte 1959,
 • Úmluva o právech dítěte 1989,
 • Deklarace práv mentálně postižených osob 1971,
 • Deklarace práv zdravotně postižených osob 1975,
 • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením 2006.

Ochrana lidských práv pod záštitou Rady  Evropy:

 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č.209/1992 Sb.),
 • Evropská sociální charta (č.14/2000 Sb.m.s.),
 • Evropský zákoník sociálního zabezpečení (č. 90/2001 Sb.m.s.),
 • Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č. 115/2001 Sb.m.s.).

Mezinárodní organizace práce:

 • Úmluva č. 102 o minimální normě sociálního zabezpečení (č.461/1991 Sb.),
 • Úmluva č. 128 o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách (č.416/1991 Sb.),
 • Úmluva č. 130 o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č.537/1990 Sb.).

Evropská unie:

 • Charta základních sociálních práv pracovníků 1989,
 • Amsterodamská smlouva 1997,
 • Niceská smlouva 2000
 • Nařízení Rady (ES) č.1408/71 ze dne 14.6.1971, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství,
 • Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21.3.1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č.1408/71,
 • Směrnice Rady č. 2000/78/ES ze dne 27.11.2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5.7.2006, o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

Česká republika:

 • Ústava České republiky (ustavní zákon č.1/1993 Sb.),
 • Listina základních práv a svobod (č.2/1993 Sb.),
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin,
 • Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
 • Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení,
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
 • Vyhláška MPSV č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění,
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
 • Vyhláška MPSV č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory,
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
 • Vyhláška č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti,
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
 • Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči.

 

 

Obecné metodiky, zákony, vyhlášky

– Zavádění standardů a rozvoj kvality soc. služeb – INSTAND

- Úplné znění  - soc. zabezpečení k 12.3.2007 (Zákona č.108/2006 Sb., vyhláška 505/2006 Sb.,)

- Metodika Ing. Jany Hrdé -  sebeurčující osobní asistence,

- Metodiky Ing. Jana Hrdá - Osobní asistence, poradenství a zprostředkování (APZP) 

- Sborník „Školení uživatelů sebeurčující osobní asistence“ Ing. Jany Hrdé.

- Materiál APOA - Ing. Jana Hrdá , k poskytování sociálních služeb (Asociace poskytovatelů osobní asistence)

- Nápadník – 2006 – 2007 – 2008 (Liga vozíčkářů Brno) – soubor všech zákonů

- Sociálně právní minimum 2006, 2007, 2008, 2009 – JUDr. Jan Hutař

- Vzdělávání pro pracovníky sociální péče (ČAPS)

- Vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče – akreditovaný kurz Akademie J.A.Komenského Liberec

- Integrace dětí v Evropě (MŠMT 2002)

-částečné metodiky MPSV - standardy sociálních služeb

- webové stránky MPSV

- zákony vztahující se k ekonomice

 
TOPlist